fbpx
BREZPLAČNA DOSTAVA ZA NAKUPE NAD 80 EUR ~ SVETOVANJE IN POMOČ (08:00 - 20:00) Gsm: +386 31 588 611 ALI INFO@KOLAR.SI

SPLOŠNE DOLOČBE

Obstoječe varstvo osebnih podatkov v Spletni Trgovini je informativne narave, kar pomeni, da ni zavezujoče za Kupce ali Uporabnike Spletne Trgovine. Varstvo osebnih podatkov vsebuje predvsem pravila za obdelavo osebnih podatkov s strani Upravljavca Spletne Trgovine, vključno s pravno podlago, nameni in obsegom obdelave osebnih podatkov ter pravicami oseb, na katere se podatki nanašajo, kot tudi informacije o uporabi piškotkov in analitičnih orodij v Spletni Trgovini.

Upravljavec osebnih podatkov, zbranih prek Spletne Trgovine, je podjetje Edis Bašić s.p. (naslov registriranega sedeža: Ulica Nikola Tesla 9a); davčna številka: 74371754;elektronski naslov: info@kolar.si in telefonska številka info linije 031-588-611 (dosegljiva od ponedeljka do petka med 8. in 20. uro) v nadaljnjem besedilu “Upravljavec”.

Osebne podatke v Spletni Trgovini Upravljavec obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo, zlasti v skladu z UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) – v nadaljevanju „GDPR” ali „Uredba GDPR”. Uradno besedilo Uredbe GDPR je dostopno na spletni strani: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Uporaba Spletne Trgovine, vključno z opravljanjem nakupov, je prostovoljna. Prav tako Kupec Spletne Trgovine ali Uporabnik prostovoljno predloži osebne podatke, ob upoštevanju dveh izjem: (1) sklepanje pogodb z Upravljavcem – če so osebni podatki potrebni za sklenitev in izvedbo Prodajne Pogodbe, pogodbe za zagotavljanje Elektronskih Storitev ali drugih pogodb z Upravljavcem, niso posredovani v primerih in v obsegu, ki je naveden na strani Spletne Trgovine in v splošnih Pogojih poslovanja Spletne Trgovine in v tem pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sklenitev pogodbe ni mogoča. Zagotavljanje osebnih podatkov je v tem primeru pogodbena zahteva in če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, skleniti pogodbo z Upravljavcem, je dolžan zagotoviti zahtevane podatke. Obseg podatkov, potrebnih za sklenitev pogodbe, je vsakič predhodno naveden na strani Spletne Trgovine in v Pogojih Poslovanja Spletne Trgovine; (2) zakonske dolžnosti Upravljavca – posredovanje osebnih podatkov je zakonska zahteva, ki izhaja iz splošno veljavnih zakonskih določb, ki upravitelju nalagajo obveznost obdelave osebnih podatkov (npr. obdelava podatkov za vodenje davčnih ali računovodskih knjig) in če niso zagotovljeni, Upravljavcu onemogoča opravljanje teh obveznosti.

Upravljavec še posebej skrbi za varovanje interesov oseb, katerih osebne podatke obdeluje, zlasti pa je odgovoren in zagotavlja, da so podatki, ki jih je zbral: (1) obdelani v skladu z zakonom; (2) zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni; (3) ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo; (4) hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo in (5) obdelani na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi.

Ob upoštevanju narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, Upravljavec izvede ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovi in je zmožen dokazati, da obdelava poteka v skladu s to uredbo. Ti ukrepi se pregledajo in dopolnijo, kjer je to potrebno. Upravljavec zagotavlja tehnične ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa in spreminjanja osebnih podatkov, poslanih po elektronski poti.

Vse besede, izrazi in kratice, ki se pojavljajo v teh pogojih varstva osebnih podatkov in se začnejo z veliko črko (npr. Prodajalec, Spletna Trgovina, Elektronska Storitev), je treba razumeti v skladu z njihovo definicijo, ki je navedena v Pogojih Poslovanja Spletne Trgovine, ki je na voljo na strani Spletne Trgovine.

PODLAGA ZA OBDELAVO PODATKOV

Upravitelj ima pravico obdelovati osebne podatke v primerih, ko – in v obsegu, v katerem – je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev: (1) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov; (2) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe; (3) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za Upravljavca; ali (4) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Obdelava osebnih podatkov s strani Upravljavca zahteva vsakokrat vsaj enega od razlogov, navedenih v točki 2.1. varstva osebnih podatkov. Natančni razlogi za obdelavo osebnih podatkov Uporabnikov in Kupcev Spletne Trgovine s strani Upravljavca so navedeni v naslednji točki varstva osebnih podatkov – v zvezi z določenim namenom obdelave osebnih podatkov s strani Upravljavca.NAMEN, PRAVNA PODLAGA, TRAJANJE IN OBSEG OBDELAVE PODATKOV V SPLETNI TRGOVINI

Namen, pravna podlaga, trajanje, obseg in prejemniki podatkov, ki jih obdeluje Upravljavec, vsakič izhajajo iz dejanj, ki jih je sprejel Kupec ali Uporabnik v Spletni Trgovini. Na primer, če se Kupec odloči za nakup v Spletni Trgovini in namesto kurirske pošiljke izbere osebni prevzem kupljenega Izdelka, bodo njegovi osebni podatki obdelani z namenom izvršitve sklenjene Prodajne Pogodbe, vendar jih Upravljavec ne bo več posredoval prevozniku, ki zanj dostavlja pošiljke.

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke v Spletni Trgovini za naslednje namene, po naslednjih pravnih podlagah, v določenem časovnem obdobju in v naslednjem obsegu:

Namen obdelave podatkovPravna podlaga za obdelavo in obdobje hrambe podatkovObseg podatkov, ki se obdelujejo
Izvajanje Prodajne Pogodbe ali pogodbe o opravljanju Elektronskih Storitev ali izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo podatki, pred sklenitvijo zgoraj navedene pogodbe;Člen 6, odstavek 1, črka. b) Uredbe GDPR (izvajanje pogodbe)
Podatki so shranjeni za čas, ki je potreben za izvedbo, prekinitev ali drugačno prenehanje sklenjene pogodbe. Največji obseg: ime in priimek; e-poštni naslov; kontaktna telefonska številka; naslov za dostavo (ulica, hišna številka, številka stanovanja, poštna številka, mesto, država), naslov bivališča / podjetja / sedež (če se razlikuje od naslova dostave).
V primeru Kupcev ali Uporabnikov, ki niso potrošniki, lahko Upravljavec poleg tega obdeluje ime podjetja in davčno številko (DŠ) Kupca ali Uporabnika.
Navedeni obseg je maksimalen – v primeru, npr. osebnega prevzema ni treba navesti naslova za dostavo.
Neposredno trženjeČlen 6, odstavek 1, črka. f) Uredbe GDPR (zakoniti interes Upravljavca)
Podatki se hranijo za čas trajanja zakonitega interesa Upravljavca, vendar ne dlje kot do časa zastaranja terjatev do posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaradi poslovne dejavnosti, ki jo izvaja Upravljavec.
Zastaralni rok je določen z zakonom, zlasti z Obligacijskim zakonikom.
Upravljavec ne more obdelovati podatkov za namene neposrednega trženja v primeru, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, temu odločno nasprotuje.
Ime, e-poštni naslov
MarketingTrženje Člen 6, odstavek 1, črka a) Uredbe GDPR (zakonitost)
Mnenje Kupca o sklenjeni Prodajni Pogodbi Člen 6, odstavek 1, črka f) Uredbe GDPR
Ime, e-poštni naslov
Vodenje davčnih ali računovodskih knjigČlen 6, odstavek 1, črka c) Uredbe GDPR
Podatki so shranjeni za obdobje, ki ga za hranjenje davčnih in računovodskih knjig od Upravljavca zahteva zakon Ime in priimek; naslov bivališča / poslovne dejavnosti / registrirani sedež (če se razlikuje od naslova dostave), ime podjetja in davčna številka (DŠ) Uporabnika ali Kupca
Določitev, preiskava ali obramba terjatev, ki jih lahko sproži Upravljavec ali ki se lahko sprožijo proti Upravljavcu Člen 6, odstavek 1, črka f) Uredbe GDPR
Podatki se hranijo za čas trajanja zakonitega interesa Upravljavca, vendar ne dlje kot do časa zastaranja terjatev do posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaradi poslovne dejavnosti, ki jo izvaja Upravljavec. Zastaralni rok je določen z zakonom, zlasti z Obligacijskim zakonikom. Ime in priimek; kontaktna telefonska številka; e-poštni naslov; naslov za dostavo (ulica, hišna številka, številka stanovanja, poštna številka, mesto, država), naslov bivališča / podjetja / sedež (če se razlikuje od naslova dostave). V primeru Kupcev ali Uporabnikov, ki niso potrošniki, lahko Upravljavec poleg tega obdeluje ime podjetja in davčno številko (DŠ) Kupca ali Uporabnika.

PREJEMNIKI PODATKOV V SPLETNI TRGOVINI

Za pravilno delovanje Spletne Trgovine, vključno z izvedbo sklenjenih Prodajnih Pogodb, mora Upravljavec uporabljati storitve zunanjih izvajalcev (na primer dobavitelja programske opreme, kurirske službe ali ponudnika plačilnih storitev). Upravljavec uporablja samo storitve takih obdelovalcev, ki zagotavljajo zadostna jamstva za izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, tako da obdelava izpolnjuje zahteve Uredbe o GDPR in varuje pravice posameznikov, na katere se nanašajo podatki ter s katerimi ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Prenos podatkov s strani Upravljavca ne nastopi v vsakem primeru in ne do vseh prejemnikov ali kategorij prejemnikov navedenih v politiki varstva osebnih podatkov – Upravljavec podatke posreduje le, če je to potrebno za namen obdelave osebnih podatkov in samo v obsegu, ki je potreben za njegovo doseganje. Na primer, če Kupec uporablja osebni prevzem, njegovi podatki ne bodo posredovani prevozniku, ki sodeluje z Upravljavcem.

Osebni podatki so lahko posredovani v tretjo državo ali Mednarodni organizaciji v zvezi z uporabo virtualnega diska, programske opreme za pošiljanje novic ali drugih izdelkov, ki so potrebni za vodenje naše dejavnosti. Osebni podatki so v tem primeru varni, ker se ustrezna varnost in odločitve zagotavljajo z mehanizmom za potrjevanje v povezavi z izvršljivimi obveznostmi zagotavljanja ustrezne varnosti s strani prejemnika podatkov (program Zasebnostni ščit, standardne pogodbene klavzule, ki jih je sprejela Evropska komisija v skladu s postopkom nadzora o katerem govori 93. člen, odstavek 2 Uredbe GDPR, standardne klavzule o varstvu osebnih podatkov, ki jih je sprejel nadzorni organ in druge, navedene v 2. odst 46. člena Uredbe GDPR).

Osebni podatki Uporabnikov in Kupcev Spletne Trgovine so lahko posredovani naslednjim prejemnikom ali kategorijam prejemnikov:
prevozniki / špediterji / kurirski posredniki – v primeru, da Kupec v Spletni Trgovini uporablja dostavo s kurirsko službo, Upravljavec posreduje zbrane osebne podatke izbranemu prevozniku, špediterju ali posredniku, ki dostavlja pošiljke v imenu Upravljavca, v obsegu, ki je nujno potreben za dostavo Izdelka Kupcu.
Izvajalci, ki upravljajo sistem elektronskih plačil – v primeru, da Kupec v Spletni Trgovini uporablja elektronska plačilna sredstva, Upravljavec posreduje zbrane osebne podatke stranke izbranemu izvajalcu, ki na zahtevo Upravljavca zagotavlja zgoraj omenjena plačila v Spletni Trgovini, v obsegu, ki je potreben za izvedbo plačil, ki jih opravi Kupec.
Ponudniki storitev, ki Upravljavcu zagotavljajo tehnične, informacijske in organizacijske rešitve, ki omogočajo Upravljavcu opravljanje poslovne dejavnosti, vključno s storitvami Spletne Trgovine in Elektronskih Storitev, ki jih zagotavlja (zlasti dobavitelji računalniške programske opreme za vodenje Spletne Trgovine, ponudniki elektronske pošte in gostovanja ter ponudniki programske opreme za upravljanje podjetja in zagotavljanje tehnične podpore Upravljavcu, ponudniki storitev in programske opreme za trženje, ponudniki storitev arhiviranja, ponudniki storitev na področju varovanja in uničevanja premoženja) – Upravitelj zbrane osebne podatke Kupca posreduje izbranemu ponudniku, ki deluje v njegovem imenu, le v primeru in v obsegu, ki je potreben za izvedbo določenega namena in je v skladu s tem pravilnikom o varovanju osebnih podat.
Ponudniki računovodskih, pravnih in svetovalnih storitev, ki Upravljavcu zagotavljajo računovodsko, pravno ali svetovalno podporo (zlasti računovodske pisarne, odvetniške pisarne ali družbe za izterjavo dolgov) – Upravljavec zbrane osebne podatke Kupca posreduje izbranemu ponudniku, ki deluje v njegovem imenu, samo v primeru in v obsegu, ki je potreben za izvajanje danega namena v skladu s to politiko varovanja osebnih podatkov.

OBLIKOVANJE PROFILOV V SPLETNI TRGOVINI

Uredba GDPR Upravljavcu nalaga dolžnost obveščanja o avtomatiziranem sprejemanju odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ki je navedeno v 22. členu odst. 1 in 4 Uredbe o GDPR in – vsaj v teh primerih – pomembne informacije o pravilih njihovega sprejemanja ter pomenu in predvidenih posledicah take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Zato Upravljavec v tej točki pravilnika o varovanju osebnih podatkov predstavlja informacije o možnem oblikovanju profilov.

Upravljavec lahko uporabi profiliranje za namene neposrednega trženja v Spletni Trgovini, vendar odločitve, ki jih na njegovi podlagi sprejme Upravljavec, ne zadevajo sklenitve ali zavrnitve sklenitve Prodajne Pogodbe ali možnosti uporabe Elektronskih Storitev v Spletni Trgovini. Učinek uporabe profiliranja v Spletni Trgovini je lahko, na primer, priznanje popusta določeni osebi, pošiljanje kode za
popust, opozarjanje na nedokončane nakupe, predložitev predloga izdelka, ki lahko ustreza interesom ali željam določene osebe ali ponudba boljših pogojev v primerjavi s standardno ponudbo Spletne Trgovine. Kljub profiliranju dana oseba svobodno odloča, ali želi izkoristiti na ta način pridobljen popust ali boljše pogoje in opraviti nakup v Spletni Trgovini.

Profiliranje v Spletni Trgovini temelji na samodejni analizi ali napovedi obnašanja določene osebe na strani Spletne Trgovine, npr. z dodajanjem določenega izdelka v nakupovalni voziček, brskanjem po določeni strani izdelka v Spletni Trgovini ali z analizo prejšnje zgodovine nakupov v Spletni Trgovini. Pogoj takega profiliranja je, da Upravljavec poseduje osebne podatke določene osebe, da bi ji nato lahko poslal npr. kodo za popust.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji izključno na samodejni obdelavi, vključno s profiliranjem, in ima pravne učinke ali podobne učinke na osebo.

PRAVICE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE PODATKI NANAŠAJO

Pravica do dostopa, popravka, omejitve, izbrisa ali prenosa – posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Upravljavca zahtevati dostop do njegovih osebnih podatkov in ima pravico, da jih popravi, izbriše (“pravico biti pozabljen”) ali omeji obdelavo in ima pravico do ugovora pri obdelavi in pravico do prenosa svojih podatkov. V takem primeru Upravljavec ne sme več obdelovati teh osebnih podatkov, razen če dokaže obstoj pravno veljavnih razlogov za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali razlogi za določanje, preiskovanje ali obrambo terjatev. Podrobnejši pogoji za uresničevanje zgoraj navedenih pravic so navedeni v čl. 15-21 Uredbe GDPR in Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Pravica do preklica soglasja kadarkoli – oseba, katere podatke upravlja administrator na podlagi njihovega soglasja, (v skladu s 6. členom, odst.1 črka a) ali 9. členom odst. 2 črka a) Uredbe o GDPR), ima pravico, da kadar koli prekliče soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki je bila narejena na podlagi soglasja pred njegovim umikom.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu – oseba, katere podatke obdeluje Upravljavec, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu na način, določen v določbah Uredbe GDPR in nacionalne zakonodaje. Nadzorni organ v Sloveniji je Informacijski pooblaščenec.

Pravica do ugovora – posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadarkoli – iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem – ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov na podlagi čl. 6 odst. 1 črka e) (javni interes ali naloge) ali f) (zakonit interes upravljavca), vključno s profiliranjem na podlagi teh določb. V takem primeru Upravljavec ne sme več obdelovati teh osebnih podatkov, razen če dokaže obstoj pravno veljavnih razlogov za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali razlogi za določanje, preiskovanje ali obrambo terjatev.

Pravica do nasprotovanja neposrednemu trženju – če se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov v takšne tržne namene, vključno s profiliranjem, v okviru, kjer se obdelava nanaša na tako neposredno trženje.

Za uveljavljanje pravic, navedenih v tej točki pravilnika varstva osebnih podatkov, se lahko obrnete na Upravljavca, tako da pošljete ustrezno sporočilo v pisni obliki ali po elektronski pošti na naslov pooblaščenca za varstvo podatkov, ki ga določi Upravljavec ali Prodajalec, navedenega na začetku pravilnika varstva osebnih podatkov ali z uporabo obrazca za stik, ki je na voljo na strani Spletne Trgovine.

PIŠKOTKI V SPLETNI TRGOVINI, OPERATIVNI PODATKI IN ANALITIKA

Datoteke Cookies (Piškotki) so majhne besedilne informacije v obliki besedilnih datotek, ki jih pošlje strežnik in so shranjene na strani osebe, ki obišče stran Spletne Trgovine (npr. na trdem disku računalnika, prenosnega računalnika ali na pomnilniški kartici pametnega telefona – odvisno od naprave, ki jo uporablja obiskovalec naše Spletne Trgovine).

Izjava o zasebnosti: Kako uporabljamo piškotke?

Piškotki so, recimo jim vrsta datoteke, ki jih med vašim obiskom spletne strani le-ta ustvari in vanje shrani podatke. Tako vam je ob naslednjem obisku zagotovljeno mnogo lažje in hitrejše brskanje po strani. Ločimo dve vrsti piškotkov, in sicer:

  • Začasni piškotki (session cookies), ki so ustvarjeni zgolj začasno in beležijo podatke med vašim brskanjem. Ko zaprete okno vašega brskalnika, se piškotki izbrišejo.
  • Trajni piškotki (persistent cookies) ostanejo na vašem računalniku ali drugi napravi in so aktivirani vsakokrat, ko obiščete spletno stran.

Piškotke uporabljamo za pomoč pri identifikaciji vašega računalnika, tako da lahko prilagodite svoje uporabniško izkušnjo – sledenje vsebini nakupovalne košarice in postopek naročila.

Na vašem računalniku lahko izključite vse že shranjene piškotke, vendar izgubite določene funkcionalnosti pri uporabi te spletne strani.

Za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletnega mesta, se uporabljajo naslednji piškotki (ang. cookies):

  • Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.
  • Piškotki za pregledovanje statistike so piškotki, ki jih potrebujemo za spremljanje obiska na spletnem mestu z namenom izboljševanja uporabniške izkušnje.
  • Piškotki za trženje anonimno zbirajo podatke o vaših obiskih spletnih strani. Namen je prikazovanje oglasov, ki so primerni in zanimivi za posameznega uporabnika.
  • Ostali piškotki

V nadaljevanju prikazujemo z namenom boljšega razumevanje bolj poglobljen opis posameznega piškotka.

Zahtevani piškotki

Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.

Ime  Ponudnik   NamenČas
PHPSESSIDkolar.siOhrani stanje uporabniške seje med zahtevami strani.Seja

Piškotki za pregledovanje statistike

Piškotki za statistiko pomagajo lastnikom spletnih strani razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran tako, da anonimno zbirajo in javljajo informacije.

Ime  Ponudnik   NamenČas
_gakolar.siRegistrira edinstven ID, ki se uporablja za ustvarjanje statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno mesto.2 leti
_gidkolar.siRegistrira edinstven ID, ki se uporablja za ustvarjanje statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno mesto.Seja

Piškotki za trženje

Piškotki za trženje se uporabljajo za sledenje uporabnikom prek spletnih strani. Namen je prikazovanje oglasov, ki so primerni in zanimivi za posameznega uporabnika.

ImePonudnikNamen                                                                                           Čas          
SIDgoogle.comPiškotek za različne storitve iskalnika google.com.1 leto
APISIDgoogle.comPiškotek za različne storitve iskalnika google.com.1 leto
SSIDgoogle.comPiškotek za različne storitve iskalnika google.com.1 leto
PREFgoogle.comPreference iskalnika google.com.1 leto
SAPISIDgoogle.comPiškotek za različne storitve iskalnika google.com.1 leto
frfacebook.comStatistika ogledov spletne strani.3 mesece
HSIDgoogle.comPiškotek za različne storitve iskalnika google.com.1 leto
datrfacebook.comStatistika ogledov spletne strani.1 leto

Ostali piškotki

  • Piškotki (Tawk.to)
ImeNamenTrajanje
__cfduidPiškotek je potreben za uporabo storitve tawk.to (chat)1 leto
ssPiškotek je potreben za uporabo storitve tawk.to (chat)Do konca seje
tawkUUIDPiškotek je potreben za uporabo storitve tawk.to (chat)5 let
TawkConnectionTimePiškotek je potreben za uporabo storitve tawk.to (chat)Do konca seje
Tawk_[nakljucno_zgenerirana_stevilka]Piškotek je potreben za uporabo storitve tawk.to (chat)10 let
  • Piškotki (Youtube)
Ime                                                    NamenTrajanje
LOGIN_INFOPiškotek je potreben za uporabo storitev Youtube1 leto
VISITOR_INFO1_LIVEPiškotek je potreben za uporabo storitev Youtube7 mesecev
YSCPiškotek je potreben za uporabo storitev YoutubeDo preteka seje
  • Piškotki (Facebook)
ImeNamenTrajanje
c_userPiškotek hrani ID uporabnika, ki se prijavi v Facebook.Do konca seje
xsPiškotek hrani informacije o nekaterih izbranih nastavitvah uporabnika.Do konca seje
actPiškotek se uporablja za spremljanje performančne učinkovitosti strani.Do konca seje
presencePiškotek se uporablja za hranjenje informacije o stanju Facebook klepeta.Do konca seje
m_pixel_ratioPiškotek hrani informacije o nekaterih izbranih nastavitvah uporabnika.Do konca seje
wd – sessionPiškotek se uporablja za zagotavljanje performansne učinkovitosti strani.Do konca seje

Upravljavec lahko obdeluje podatke shranjene v datotekah Cookies, ko uporabniki uporabljajo Spletno Trgovino za naslednje namene:

1. Prepoznavanje registriranih Uporabnikov kot prijavljenih v Spletno Trgovino in prikaz njihove prijavljenosti;
2. Beleženje Izdelkov, dodanih v košarico s ciljem oddaje naročila;
3. Beleženje podatkov iz izpolnjenih Naročilnic, anket ali podatkov o prijavi v Spletno Trgovino;
4. Prilagajanje vsebine strani Spletne Trgovine individualnim željam Uporabnika (npr. glede barv, velikosti pisave, postavitve strani) in optimizacijo uporabe strani Spletne Trgovine;
5. Vodenje anonimnih statistik, ki prikazujejo, uporabo strani Spletne Trgovine;
6. Ponovno trženje, torej raziskave o obnašanju obiskovalcev spletne trgovine z anonimno analizo njihovih dejavnosti (npr. ponavljajoči se obiski določenih spletnih mest, ključnih besed itd.), s ciljem izdelave njihovega profila in zagotavljanja oglasov, prilagojenih njihovim interesom, tudi ob obisku drugih spletnih mest v reklamnem omrežju Google Inc. in Facebook Ireland Ltd..

Večina internetnih brskalnikov, ki so na voljo na trgu, ima privzeto shranjevanje Piškotkov. Vsakdo ima možnost, da z nastavitvami svojega brskalnika določi pogoje uporabe Piškotkov. To pomeni, da lahko na primer delno omejite (npr. začasno) ali v celoti onemogočite možnost shranjevanja Piškotkov – v tem primeru pa lahko to vpliva na nekatere funkcije Spletne Trgovine (na primer ne bo mogoče oddati naročila prek Naročilnice, saj si sistem ne zapomni Izdelkov v košarici pri naslednjih korakih oddaje Naročila).

Nastavitve brskalnika v okviru Piškotkov so pomembne z vidika soglasja za uporabo Piškotkov s strani naše Spletne Trgovine – v skladu z določbami se lahko takšno soglasje izrazi tudi prek nastavitev spletnega brskalnika. Če takšnega soglasja ni, je potrebno nastavitve brskalnika na področju Piškotkov ustrezno spremeniti.

Podrobne informacije o spreminjanju nastavitev Piškotkov in njihovem samodejnem odstranjevanju v najbolj priljubljenih spletnih brskalnikih so na voljo v razdelku pomoči spletnega brskalnika in na naslednjih straneh (samo kliknite povezavo):

v brskalniku Chrome
v brskalniku Firefox
v brskalniku Internet Explorer
v brskalniku Opera
v brskalniku Safari
v brskalniku Microsoft Edge

Upravljavec vsakič, ko spletno stran obišče katerakoli oseba, zbira in shranjuje t.i. datoteko dnevnika strežnika, ki na primer vsebuje informacije o internetni povezavi za prikaz strani Trgovine: IP naslov, datum in čas povezave, količino prenesenih podatkov in ponudnika (podatki dostopa). Ti podatki o dostopu so anonimni in se analizirajo za zagotavljanje nemotenega delovanja spletne strani in izboljšanje naših storitev.

Upravljavec lahko v Spletni Trgovini uporablja uslugi Google Analytics, Universal Analytics, ki ju ponuja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA). S temi storitvami lahko Upravljavec analizira promet v Spletni Trgovini. Zbrani podatki se obdelujejo kot del zgoraj navedenih storitev anonimno (to so t.i. operativni podatki, ki onemogočajo identifikacijo osebe) in služijo ustvarjanju statističnih podatkov, ki so koristni pri upravljanju Spletne Trgovine. Ti podatki so skupinski in anonimni, t.j. ne vsebujejo identifikacijskih elementov (osebnih podatkov) obiskovalcev strani Spletne Trgovine. Upravljavec, ki uporablja zgoraj navedene storitve v Spletni Trgovini, zbira take podatke kot so vir in sredstvo pridobivanja obiskovalcev Spletne Trgovine, njihov način obnašanja na strani Spletne Trgovine, informacije o napravah in brskalnikih, s katerih obiščejo spletno stran, IP in domeno, geografske in demografske podatke (starost, spol) in interese. Google Analytics lahko preprosto blokirate, tako da informacije o vaši dejavnosti v spletni Trgovini ne bodo poslane naprej – v ta namen lahko namestite vtičnik brskalnika, ki ga ponuja Google Inc. in je na voljo tukaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sl.

Upravljavec lahko v Spletni Trgovini uporablja uslugo Google Maps ki jo zagotavlja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Zgornja storitev omogoča prikaz interaktivnih zemljevidov neposredno na strani Spletne Trgovine in uporabo funkcij zemljevida. Z obiskom spletne strani Google prejme informacije, da je Uporabnik izbral ustrezno podstran naše spletne strani. Poleg tega lahko Google prejme informacije o trenutni lokaciji Naročnika (kot je signal GPS, ki ga pošlje mobilni telefon) ali informacije, ki določajo približno lokacijo Naročnika. Če je naročnik hkrati prijavljen v svoj račun v Googlovem sistemu, so zgornji podatki neposredno povezani s tem računom. Google shranjuje zgornje podatke kot uporabniške profile in jih uporablja za oglaševanje, tržne raziskave in /ali oblikovanje spletnega mesta glede na povpraševanje. Uporabnik ima pravico nasprotovati ustvarjanju takih uporabniških profilov, vendar se morate za uporabo te pravice obrniti na Google. Za več informacij o namenu in obsegu zbiranja in obdelavi podatkov v Googlu ter o vaših pravicah v zvezi s tem in možnostih za zaščito zasebnosti si oglejte Googlov pravilnik o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Skrbnik lahko uporablja internetno trgovino s tako imenovanim vtičniki za portale: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube (vtičnik Youtube Video Plugin). Facebook in Instagram upravlja Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland). Google Inc. in Google+ upravlja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Twitter upravlja Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Podjetje Instagram upravlja Instagram LLC (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). Brskalnik uporabnika vzpostavi povezavo s strežniki Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest ali YouTube. Vsebina vtičnika je poslana neposredno od ustreznega ponudnika v brskalnik in integrirana na spletni strani. Z integracijo vtičnikov ponudniki storitev prejmejo informacije, da je Uporabnikov brskalnik odprl ustrezno stran, tudi če Uporabnik nima profila ali trenutno ni prijavljen. Te informacije (vključno z IP naslovom) se prenesejo neposredno iz brskalnika na ustrezen ponudnikov strežnik v ZDA in tam shranijo. Če je Uporabnik prijavljen v eno od storitev, lahko operaterji zgornjih portalov njegov obisk na strani Spletne Trgovine prenesejo na profil Uporabnika na portalih zgoraj
navedenih subjektov. V primeru interakcije z vtičniki, na primer prek gumbov »Všeč mi je«, »+1«, »Twitter« ali »Instagram«, se informacije o teh interakcijah pošljejo tudi neposredno na strežnike ponudnikov zgoraj navedenih storitev in tam shranijo. Namen in obseg zbiranja podatkov, nadaljnja obdelava in uporaba podatkov s strani ponudnikov ter ustrezne pravice in možnosti nastavitev glede varstva zasebnosti najdete v informacijah o varstvu podatkov na straneh višje omenjenih podjeti:

Facebookova politika zasebnosti: http://www.facebook.com/policy.php;
Googlov pravilnik o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ;
Pravilnik o zasebnosti za Twitter: https://twitter.com/privacy;
Instagram politika zasebnosti: https://help.instagram.com/155833707900388;
Politika zasebnosti za Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

KONČNE DOLOČBE

Spletna trgovina lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Upravljavec poziva, da po odhodu na druga spletna mesta preberete tam veljaven pravilnik o varstvu osebnih podatkov.

Kolar.si Takoj, ko bo artikel ponovno na zalogi boste prejeli sporočilo na vaš Email.

KOLAR

KOLAR SRAJCE – TOP SRAJCE